pilt

 

teatamine

 

 

 logo-eesti

Kohila Maja tööaeg 22.06

Kohila Maja OÜ tööaeg 22.06.2016 on kella 08:00 – 13:00

Teade hanke lõppemise kohta

Kohila Maja OÜ lihtmenetlusega hanke“ Kernu-Kohila tee ja maaparanduskraavi vaheline sademeveetruup Urge külas ja Tuhamäe arendusala vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise projektijuhtimis- ning omanikujärelevalveteenuse osutamiseks“ on võitnud Infragate Eesti AS.
Eduka pakkujaga on käsundusleping sõlmitud

Autojuhi puhkus

Seosese autojuhi puhkusega 27.06.-08.07.2016 ei ole meil võimalik sel perioodil osutada fekaalide väljaveo teenust.
Vabandame tekkinud ebameeldivuste pärast ja loodame Teie mõistvale suhtumisele.

Fekaaliveo teenust pakkuvad ettevõtted: Rapla Vesi OÜ http://www.rv.ee/index.php?id=89&sub=106
Tellimine 489 4374

Teade: Kohila Maja OÜ vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad alates 01. juunist 2016

Kohila Maja OÜ teatab, et alates 1. juunist 2016 kehtivad Kohila Maja OÜ teeninduspiirkonnas (Kohila alev, Prillimäe ja Hageri alevikud ning Salutaguse ja Sutlema külad) uued ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad. Seni kehtinud hinnad kehtestati 01.05.2010, seega juba 6 aastat tagasi. Uute hindade kehtestamiseks läbis Kohila Maja OÜ väga põhjaliku Konkurentsiameti kontrolli, kes kooskõlastas oma 12.04.2016 otsusega nr 9.1-3/16-005 uued veeteenuste hinnad.

Teenuse nimetus Teenuse hind käibemaksuta Teenuse hind käibemaksuga
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,10 €/m3 1,32 €/m3
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,27 €/m3 1,52 €/m3
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 2,09 €/m3 2,51€/m3
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 2,40 €/m3 2,88 €/m3


Muud kanalisatsiooni teenuste hinnad ei muutu ja need jäävad kehtima vastavalt Kohila Vallavolikogu 27.05.2014.a. määrusele nr 15 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“.

Loe edasi...

Pressiteade: EVEL tellis 176 444 eurot maksva uuringu kõige efektiivsema vee-ettevõtte mudeli leidmiseks

Pressiteade

5. aprill 2016

EVEL tellis 176 444 eurot maksva uuringu kõige efektiivsema vee-ettevõtte mudeli leidmiseks.

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) alustab mahuka uuringu tegemist koostöös Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse, kohalike omavalitsuste ja teiste oluliste koostööpartneritega. Uuringu eesmärk on selgitada välja Eesti oludes kõige optimaalsem ning jätkusuutlikum vee-ettevõtluse mudel ning koostada tegevuskava selle elluviimiseks. Projekti maksumus on 176 444 eurot, mida ligi 90% ulatuses toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

„Vee-ettevõtlus sõltub täna liialt palju toetustest. Olukorras, kus vähenevad nii eurorahad kui ka Eesti ettevõtetelt laekuvad keskkonna- ja ressursitasud, tuleb vee-ettevõtjatel leida viis, kuidas ise hakkama saada. Selge on see, et tarbijad peavad saama ka tulevikus mõistliku hinnaga teenust ning seda tuleb pakkuda keskkonnasõbralikul viisil,“ ütles SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse esimees Veiko Kaufmann.

„Eestis on vee-ettevõtluseks loodud suhteliselt liberaalne keskkond, kuid vee-ettevõtjad on küllaltki killustunud, mistõttu on raske saavutada vajalikku kompetentsi ja jätkusuutlikkust,“ rääkis Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Meil on hinnanguliselt 200 erinevates vormides ning erinevate omandisuhetega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust pakkuvat ettevõtet. Vajalik oleks stimuleerida nende ühinemist ja koostööd, kuid täna puudub tervikpilt, mis aitaks riigil, kohalikel omavalitsustel ning vee-ettevõtjatel selliseid strateegilisi otsuseid teha.“

Loe edasi...

Pressiteade: Ulatuslik veehinna tõus järgmise viie aasta jooksul on paratamatu

Pressiteade

22. märts 2015

EVEL: ulatuslik veehinna tõus järgmise viie aasta jooksul on paratamatu.

Täna Balti Filmi- ja Meediakoolis toimunud vee-ettevõtjate debatis „Kas Eestit ootab ees sõda veehinna pärast?“ osalejad nentisid, et ulatuslik veehinna tõus järgmisel viiel aastal on paratamatu, kui soovime vältida vee-ettevõtete kokku kukkumist 5 – 10 aasta pärast. Nimelt lõpevad 2020. aastal Euroopa Liidu toetused, mis on Eesti veeturgu pikalt elus hoidnud.

„Selleks, et suudaksime ka tulevikus tagada üle Eesti puhta joogivee ja nõuetele vastava kanalisatsiooniteenuse, tuleb kiiresti vastu võtta mõned radikaalsed otsused. Kui just riik ei leia lähiaastatel võimalust veemajanduse valdkonna doteerimiseks, on veehinna tõus paratamatu,“ rääkis Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Küsimus on täna pigem selles, kas alustame veehinna tõstmist kohe ja teeme seda järk-järgult, mis ei oleks tarbijale nii valus. Või ootame veel kümme aastat, kuni turgu tabab šokk ning alla tuleb neelata korraga mitmekordne hinnatõus. Tõenäoliselt on selleks ajaks juba osa väiksemaid või keskmise suurusega vee-ettevõtteid ka oma uksed kinni pannud.“

Loe edasi...

Veel kaugloetavatest veearvestitest

Alates eelmise aasta detsembrist alustas Kohila Maja OÜ oma klientidele uute kaugloetavate veearvestite paigaldamisega. Eesmärk on käesoleva aasta septembriks paigaldada kõigile meie veeklientidele kaugloetavad veearvestid. Tänase päeva seisuga oleme asendanud pea 40% kõikidest arvestitest.
Kliendid kellel on juba paigaldatud kaugloetavad arvestid ei pea enam oma veetarbimist meile teatama, kõik näidud saab Kohila Maja OÜ kätte kauglugemise teel. Kliendid kellel on ka kastmisveearvesti, peavad aga seda näitu endiselt edasi teatama. Küll aga juhime nende klientide tähelepanu asjaolule, et ka need arvestid peavad olema taadeldud ja kandma kehtivat taatluskleebist. Vastasel juhul üldtarbitud veest maha arvestust ei tehta. Taatluse võib tellida nii Kohila Maja OÜ-lt kui vastavalt taatlusettevõttelt.

Loe edasi...

Keskkonnaameti ja Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade

Keskkonnanõudeid rikkuvatest fekalistidest tuleb teada anda.

Keskkonnaamet paneb südamele, et nähes fekaaliauto tühjendamist loodusesse või purgimiseks mitte ettenähtud kanalisatsioonikaevu, tuleb sellest koheselt teatada vastava piirkonna vee-ettevõttele, kohalikule omavalitsusele või Keskkonnainspektsioonile.

Purgimine, mis on reovee tekkekohast väljapumpamine ja selle äravedu ühiskanalisatsiooni purgimiskohta, peidab endas mitmeid negatiivseid ilminguid. Purgimiskohtade väär kasutamine, näiteks kanalisatsiooni mittesobivate jäätmete ladustamine ja purgimiskoha ümbruse reostamine, kujutab otsest ohtu keskkonnale. On juhtumeid, kus reovesi on juhitud fekaaliautodest otse selleks mitte ettenähtud kanalisatsioonikaevu või loodusesse, mis avaldab negatiivset mõju nii kanalisatsioonisüsteemidele kui ka keskkonnale tervikuna.

Loe edasi...

Eesti Vee-ettevõtete Liit: fekalistid ei pea kinni keskkonnanõuetest ja manipuleerivad kogustega

Vee-ettevõtted üle Eesti on karmistanud kontrolli fekaalide ja reovee vastuvõtu punktides ehk purglates, mille tagajärjel on avastatud olulisi rikkumisi. Kõige enam manipuleeritakse reovee kogustega – fekalistid küsivad reovee äraviimise eest raha kliendilt, kuid jätavad sageli reaalsed kogused deklareerimata ja teenuse eest tasumata vee-ettevõttele. Mõnes piirkonnas on kontrolli kehtestamise järel purgitavad reoveekogused kasvanud isegi kuni neli korda.

Loe edasi...

Kaugloetavad veearvestid parandavad veevarustussüsteemi jätkusuutlikkust ja päästavad tarbijaid näiduteatamise kohustusest

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 19.06.2015 tehtud juhatuse otsuse ning hilisema 10.12.2015 rahastusotsuse muutmise otsusega Kohila Maja rahastustaotlust projekti „Kohila valla veearvestite soetamine“ 50 457,66 euroga. Koos Kohila Maja OÜ omaosalusega kujunes projekti kogumaksumuseks 63 730,97 eurot. Abirahastamine toimus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusperioodi 2007-2013 järelejäänud vahenditest.

Projekti eesmärgiks oli soetada kohalikule vee-ettevõtjale ehk Kohila Maja OÜ-le uue põlvkonna nutikad veearvestid, tänu milliste paigaldusele on vee-ettevõttel edaspidi võimalik varasemast olulisemalt täpsemalt mõõta tarbitud veekoguseid, reageerida kiiremini veeleketele, torulõhkemistele ja samuti paremini auditeerida kasutatud ressursse – paraneb veevarustussüsteemi jätkusuutlikkus. Uue põlvkonna arvestite oodatav eluiga on vähemalt 12 aastat. Uutel arvestitel on vanade ees mitu olulist eelist. Nende tööpõhimõte võimaldab salvestatud andmete automaatset edastamist ja kauglugemist raadioside teel „sõida mööda“ meetodil, mis on oluliselt mugavam ka tarbijatele: pole vaja enam igakuiselt andmeid edastada – vähem tüli ja meelespidamist.
Toetusega soetati 792 kaugloetavat veearvestit, paigaldamiseks vajalikud torupikendused, lugemis- ja haldamisseadmed, tarkvara ja kasutajatugileping.

Kõik arvestid on vee-ettevõtjal kavas paigaldada omajõududega hiljemalt 31.08.2016.

Arvestite ja abiseadmete soetamiseks viidi läbi 21 Eesti Vee-ettevõtete Liitu kuuluva liikme ühis riigihange, mille tulemusel leiti nii majanduslikult kui tehniliselt sobivaim variant. Hanke võitis Taani päritolu Kamstrup A/S.
Projektijuhtimise teenus teostati Kohila Maja OÜ oma jõududega.

Kohila Maja OÜ

Pressiteade: Pakane võib tekitada veetorudele tõsiseid kahjustusi

EVEL: pakane võib tekitada veetorudele tõsiseid kahjustusi

Nädalavahetusel saabunud krõbe pakane võib kaasa tuua ebameeldiva üllatuse – vesi torustikus võib jäätuda ning suuremad miinuskraadid võivad toru pinnases isegi lõhkuda. Probleemide ennetamiseks soovitab Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) vanad veetorud aegsasti üle kontrollida ja probleemsed kohad käepäraste vahenditega soojustada. Samuti tuleks tagada, et temperatuur veearvesti tööruumis ei langeks alla +2 kraadi.

Loe edasi...

Kaugloetavad veearvestid

Kohila Maja OÜ annab teada, et alates detsembrist 2015 oleme alustanud kaugloetavate veearvestite paigaldusega. Veearvesti ning selle paigaldamine on kliendile tasuta. Iga kliendiga, kelle veearvesti läheb vahetusse, võetakse ühendust, lepitakse kokku arvesti vahetuse kuupäev ja kellaaeg. Juhul, kui klient soovib eraldi olemasoleva veemõõdusõlme väljaehitust või selle rekonstrueerimist, tuleb selle eest eraldi tasuda.

Kliendid, kellele on kaugloetav veearvesti paigaldatud, ei pea enam veenäitu teatama. Veenäidud kogutakse Kohila Maja OÜ töötajate poolt ning näitude alusel väljastatakse arve. Kui on paigaldatud eraldi arvesti kastmisvee ja/või muu kanaliseerimata ehitise jaoks, siis antud arvesti näit tuleb siiski ise teatada. Küll aga on võimalik Kohila Maja OÜ-le tellida ka selliste arvestite väljavahetamine kaugloetava arvesti vastu.

Juhime kõigi kastmisveearvesteid ja/või muu kanaliseerimata ehitise jaoks paigaldatud veearvestite omanike kontrollima oma veearvestite taatluse kehtivust sest kehtivuse lõppenud arvestite korral Kohila Maja OÜ kanalisatsiooni teenuse osutamise eest tagasiarvestust ei tee.

EVEL: Karm tõde – Eestis leidub hulgaliselt veevargaid

Pressiteade
11. august 2015

EVEL: Karm tõde – Eestis leidub hulgaliselt veevargaid

Eesti Vee-ettevõtete Liidu andmetel on uute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluste loomisega sagenenud veevargused.

„Viimastel aastatel on loodud uusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise võimalusi kümnetele tuhandetele kinnistutele, kuid pahatihti on arendajad või siis juba elamu uued omanikud oma elukoha torustiku ühistorustikuga liitnud ilma vastavat lepingut sõlmimata,“ ütlesEesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Kinnistusisese torustiku ühendamise eelduseks on liitumisleping, vastasel juhul on tegemist omavolilise tarbimise ehk lihtlabase vargusega – ükskõik millise kauba või teenuse tarbimine ilma selle eest maksmata on vargus ning vee- või kanaliteenuse omavoliline tarbimine ei erine selles osas kuidagi.“

Vahur Tarkmehe sõnul puudub üldjuhul omavolilistel teenuse tarbijatel ka tehniliselt korrektne projekt, see aga võib põhjustada häireid kõigile selle piirkonna inimestele, kes kasutavad ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni teenuseid.

„On oluline mõista, et omavolilist veeteenuse tarbimist on võimalik karistada nii rahalise trahvi kui teenuse katkestamisega kuni liitumisprotsessi lõpule viimiseni,“ lausus Vahur Tarkmees. „Ning pettus tuleb varem või hiljem ilmsiks – vee-ettevõtted kontrollivad klientide heaolu ja elukeskkonna huvides tarbimiskohti regulaarselt.“

Vahur Tarkmees lisas, et rahaline kahju omavolilise veeteenuste tarbimise eest ulatub reeglina tuhandetesse eurodesse – nii tuleb näiteks hiljuti jõustunud kohtuotsuse kohaselt ühel aastaid veeteenuseid omavoliliselt tarbinud ettevõttel tasuda vee-ettevõtjale trahvi ja hüvitist kokku ligi 100 000 euro suuruses summas.

Vähem kahju ei too kaasa ka teenuse osutamise katkestamine. „Kui ikka nn salajane kanalisatsioonitoru kinni pannakse, ei tule madalamatel korrustel kodust vara rikkuvat solgiuputust kaua oodata,“ selgitas Vahur Tarkmees. „Seepärast soovitangi Eesti vee-ettevõtete nimel: ennetage omavolilise tarbimisega kaasnevaid ebameeldivusi.“

Eesti Vee-ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 43 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:
Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153; e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumissoovi küsitlusest Aespa alevikus ja Vilivere külas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastuse perioodist 2014-2020 on võimalik taotleda toetust ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike rajamiseks juhul kui üle 60% elanikest, kelle tarbeks torustikud rajatakse, juba taotluse kirjutamise hetkel näitavad üles valmidust liituda rajatavate süsteemidega. Juhul kui huvi on väiksem kui 60% elanikkonnast, ei saa ühtekuuluvusfondi taotlust esitada. Valla ja vee-ettevõtja oma ressurssidega ühisveevärki ja –kanalisatsiooni Vilivere ja Aespa asumitesse rajada ei ole võimalik.

Eeltoodust tulenevalt viis OÜ Kohila Maja koostöös ASiga Infragate Eesti perioodil - märts kuni september 2015.a läbi küsitluse Aespa aleviku ja Vilivere küla kinnistuomanike seas.
Allolevas esitame piirkonna hetkeseisu kirjelduse, küsitluse läbiviimise metoodika ning  küsitluse tulemused.

Veemajandusprojekt ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks