Tehniliste tingimuste taotlus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

Andmed taotleja kohta


Andmed liidetava kinnistu kohta


Andmed liitumise ja eeldatavate tarbimismahtude kohta

Reostusnäitaja Sisaldus reovees