Vee kvaliteet

OÜ Kohila Maja osutab Kohila vallas ühisveevärgi teenust kümnes asulas. Peale Kohila alevi varustatakse joogiveega tarbijaid veel Prillimäe, Hageri ja Aespa alevikes ning Salutaguse, Sutlema, Masti, Urge, Pukamäe ja Vilivere külades. Nimetatud piirkondades tagatakse joogivee kvaliteet vastavate veeseadmete abil, mis eemaldavad veest ülemäärased rauaühendid. Viimased esinevad tavaliselt alati looduslikus põhjavees ning erandiks pole ka Kohila valla puurkaevude vesi.

Joogivee kvaliteedi ja kontrolli nõuded on Kohila Majale kehtestatud  Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti vastavate õigusaktide ja ettekirjutustega. Kontrollikava kohaselt tuleb üks kord aastas teostada joogivee analüüsid mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate kohta. Olulisemaks näitajaks on rauaühendite sisaldus, mis joogivees ei tohi ületada 0,2 milligrammi liitri kohta. Renoveeritud on veepuhastusseadmed Prillimäel (2010) Hageris ja Kohilas (2012, teenindab ka Pukamäe, Urge ja Masti külasid) ning Sutlemas ja Salutagusel (2013). Aespasse kui täiesti uude teeninduspiirkonda rajati veetöötlusjaam 2018.aastal ning see varustab joogiveega ka Vilivere küla. Täna julgeme öelda, et üheski eelmainitud veetöötluses joogivee kvaliteedi osas probleeme ei ole.

Kõik veekvaliteedi parandamisega seotud tööd on teostatud Kohila Veemajandusprojekti raames ning lõpetati täielikult 2013 aastal. Kõikidest renoveeritud veetöötlusjaamadest on võimalik saada puhastatud joogivett, mille kvaliteedi näitajad on mitmekordselt paremad normatiivsetest näitajatest.

Olgu märgitud, et kõik ühisveevärgi teenust kasutavad inimesed Kohila vallas saavad üksnes puhastatud joogivett. Kohila joogivee maitseomadused on väga head, kuna tegemist on mineraaliderikka puhastatud põhjaveega. Kindlasti on Kohila ühisveevärgi vesi üks parimaid Eestis. Selleks, et see olukord sellisena püsiks, kannab hoolt OÜ Kohila Maja.