Ettevõtte põhitegevus

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuseid osutab Kohila valla elanikele ja valla territooriumil asuvatele ettevõtetele OÜ Kohila Maja. Ettevõtte on 100 % valla omanduses. Ettevõttes töötab 9 inimest, kellest 6 inimest on seotud veemajandusega. OÜ Kohila Maja põhitegevusalaks on veevarustus- ja heitveeärajuhtimise teenuste osutamine. OÜ Kohila Maja veemajanduse tegevuspiirkonnaks on Kohila vallas järgmised asulad: Kohila alev, Prillimäe ja Hageri alevik ning Salutaguse ja Sutlema külas. Ettevõtte hallata on :

  • 1 veetöötlusjaam koos II astme pumpla ning veereservuaaridega;
  • 10 töötavat puurkaev-pumplat;
  • 3 reoveepuhastit;
  • veetorustike 55,8 km;
  • 95 tuletõrje hüdranti;
  • 5 tuletõrjevee mahutit;
  • kanalisatsioonitorustike 64,4 km;
  • sademeveetorustike 4,53 km;
  • 35 reovee ülepumpamisjaama;
  • Drenaaziveetorustiku 1,2 km

OÜ Kohila Maja katab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga haaratud piirkondades veeteenustega 89% ja kanalisatsiooniteenustega 73%. Vallas elab 01.09.2018.a. seisuga Kohila Vallavalitsuse andmetel 7195 elanikku, s.h Kohila alevis 3199 elanikku.