Liitumine ÜVK-ga

OÜ-le Kohila Maja kuuluvate ja hallatavate ühistorustikega liitumine on reguleeritud Kohila Vallavolikogu 28.02.2012 määrusega nr 3 „Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“.

Liitumisetappide täpsema kirjelduse lugemiseks vajutage etapi pealkirjale või paremal pool asuvale noolele.

Liitumise juhis vene keeles .

1. Tehniliste tingimuste taotluse esitamine (kinnistu omaniku tegevus)

Kinnistuomanikul on võimalus tehnilisi tingimusi taotleda mugavalt Kohila Maja kodulehel ESITA TAOTLUS

Võimalus on taotlusvorm ka välja printida SIIT ja tuua meie postkasti aadressil Kuusiku tn 15, Kohila alev või eelneval kokkuleppel täita meie juures kohapeal.

Üldised tehnilised tingimused on leitavad SIIT

2. Tehniliste tingimuste väljastamine vee-ettevõtte poolt (vee-ettevõte)

Tehnilised tingimused (liitumistingimused) väljastatakse vee-ettevõtte poolt taotluse esitamisest alates esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.

Tehnilised tingimused on liitumisprojekti koostamise aluseks.

3. Liitumisprojekti koostamine (kinnistu omanik)

Vastavalt Ehitusseadustikule tuleb kinnistu veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku rajamisel esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Eelnev nõue ei kehti, kui ÜVK torustike ehitus on lahendatud hoone või mõne muu rajatise projektiga ja sellel on kehtiv ehitusluba.
Ehitusteatis koos projektiga esitatakse vastavalt seadusandlusele Ehitisregistrisse (www.ehr.ee).

Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumisprojekt peab olema koostatud vastavuses õigusaktide ja normdokumentidega.
Projekt peab vastama vee-ettevõtja poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

Kinnistu liitumisprojekti koostamise/tellimise korraldab liituja.

Valik projekteerijaid on leitav SIIT

4. Liitumislepingu sõlmimine (kinnistu omanik ja vee-ettevõte)

Liitumisleping sõlmitakse peale projekteerimist ning enne ehitustegevuse algust.
Liitumislepingu sõlmimiseks esitab liituja peale liitumisprojekti kooskõlastusi vastava taotluse. ESITA TAOTLUS

Võimalus on taotlusvorm ka välja printida SIIT ja tuua see Kohila Maja OÜ postkasti aadressil Kuusiku tn 15, Kohila alev. Eelneval kokkuleppel on võimalik taotlust täita ka meie juures kohapeal.

Liitumislepinguga täpsustatakse vajadusel liitumistingimusi lähtuvalt liitumisprojektist, määratakse liitumistasu (kui see kohaldub) ning sätestatakse vajadusel muud nõuded liitumisele.
Liitumistasu ei rakendu Kohila valla kõikides ÜVK piirkondades. Tasu määramine ja suurus sõltub liitumispunktide rajamisel kehtinud toetusrahastuse tingimustest ja kokkulepetest.

5. Kinnistusiseste torustike ehitus ja liitmine ÜVK-ga (kinnistu omanik)

Kinnistusiseste torustike rajamise korraldab ja kulud katab liituja. Töid tuleb teostada vastavalt liitumisprojektile ja –lepingule.

Kohila Maja OÜ ei paku torustike rajamise teenust.

Valik ehitusettevõtteid on leitav SIIT

6. Liitumise kontroll ja kaugloetava arvesti paigaldamine (vee-ettevõte)

Enne kinnistusiseste torustike kaevikute tagasitäitmist võtke meiega ühendust telefonil 58470685 või e-posti aadressil kohilamaja(ät)kohilamaja.ee, et leppida kokku aeg teostatud tööde ülevaatuseks ning esmase kaugloetava veearvesti paigaldamiseks.

Tööde lõppedes tuleb vee-ettevõttele saata rajatud torustike teostusjoonised .dwg formaadis.

Esmane veearvesti paigaldatakse vee-ettevõtja kulul.

7. Teenuse osutamise lepingu sõlmimine (kinnistu omanik ja vee-ettevõte)

Pärast veearvesti paigaldamist valmistab Kohila Maja OÜ ette veevarustuse- ja/või reovee ärajuhtimise teenuse osutamise lepingu, mille saadame kliendile allkirjastamiseks. Teenuse osutamise leping sõlmitakse kinnistu omanikuga või esindajaga volikirja alusel.
Kortermajade (sh paaris- ja ridaelamute) puhul sõlmitakse leping moodustatud ühistuga või ühe volitatud esindajaga.