Liitumine ÜVK-ga

Kohila Maja OÜ-le kuuluvate ja hallatavate ühistorustikega liitumine on reguleeritud Kohila Vallavolikogu 28.02.2012 määrusega nr 3 „Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“.

Liitumisetappide täpsema kirjelduse lugemiseks vajutage etapi pealkirjale või paremal pool asuvale noolele.

Liitumise juhis vene keeles .

Aespa alevikus väljastatakse tehnilisi tingimusi alates 21.oktoobrist järgmistel tänavatel:
Põhjala tn, Põhjala põik
Päikesekiire tn, Päikesekiire põik
Tammelehe tn, Tammelehe põik
Pihlaka tn
Entusiasti tn, Entusiasti põik

Ülejäänud Aespa aleviku ÜVK piirkonna liitumisvõimalusest teavitame jooksvalt, kui valminud on teostusjoonised ja läbi viidud tehnilised katsetused.

1. Tehniliste tingimuste taotluse esitamine

Kinnistuomanikul on võimalus tehnilisi tingimusi taotleda mugavalt Kohila Maja kodulehel ESITA TAOTLUS

Võimalus on taotlusvorm ka välja printida SIIT ja tuua meie postkasti aadressil Kuusiku tn 15, Kohila alev või eelneval kokkuleppel täita meie juures kohapeal.

Üldised tehnilised tingimused on leitavad SIIT

2. Liitumistingimuste väljastamine vee-ettevõtte poolt

Tehnilised tingimused väljastatakse vee-ettevõtte poolt taotluse esitamisest alates esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.

Tehnilised tingimused on liitumisprojekti koostamise aluseks.

3. Liitumisprojekti tellimine ja vee-ettevõttele kooskõlastamiseks suunamine läbi Ehitisregistri

Vastavalt Ehitusseadustikule tuleb kinnistu veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku rajamisel esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Eelnev nõue ei kehti, kui ÜVK torustike ehitus on lahendatud hoone või mõne muu rajatise projektiga ja sellel on kehtiv ehitusluba.
Ehitusteatis koos projektiga esitatakse vastavalt seadusandlusele Ehitisregistrisse (www.ehr.ee), mille kaudu suunab kohalik omavalitsus selle kooskõlastamisele ka vee-ettevõttele.
Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumisprojekt peab olema koostatud vastavuses õigusaktide ja normdokumentidega.
Projekt peab vastama vee-ettevõtja poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

Kinnistu liitumisprojekti koostamise/tellimise korraldab liituja.

Valik projekteerijaid on leitav SIIT

4. Liitumislepingu sõlmimine

Liitumislepingu sõlmimiseks esitab liituja peale liitumisprojekti kooskõlastusi vastava taotluse. ESITA TAOTLUS

Võimalus on taotlusvorm ka välja printida SIIT ja tuua see Kohila Maja OÜ postkasti aadressil Kuusiku tn 15, Kohila alev. Eelneval kokkuleppel on võimalik taotlust täita ka meie juures kohapeal.

Liitumislepinguga täpsustatakse vajadusel liitumistingimusi lähtuvalt liitumisprojektist, määratakse liitumistasu (kui see kohaldub) ning sätestatakse vajadusel muud nõuded liitumisele.
Liitumistasu ei rakendu Kohila valla kõikides ÜVK piirkondades. Tasu määramine ja suurus sõltub liitumispunktide rajamisel kehtinud toetusrahastuse tingimustest ja kokkulepetest.
Aespa aleviku ja Vilivere küla ÜVK rajamise I etapi piirkonnas liitumistasu ei kohaldata.

5. Kinnistusiseste torustike ehitus ja liitmine ÜVK-ga

Kinnistusiseste torustike rajamise korraldab ja kulud katab liituja. Töid tuleb teostada vastavalt liitumisprojektile ja –lepingule.

Kohila Maja OÜ ei paku torustike rajamise teenust.

Valik ehitusettevõtteid on leitav SIIT

6. Liitumise kontroll ja kaugloetava arvesti paigaldamine

Enne kinnistusiseste torustike kaevikute tagasitäitmist võtke meiega ühendust telefonil 58470685 või e-posti aadressil kohilamaja(ät)kohilamaja.ee, et leppida kokku aeg teostatud tööde ülevaatuseks ning esmase kaugloetava veearvesti paigaldamiseks.
Esmane veearvesti paigaldatakse vee-ettevõtja kulul.

7. Teenuse osutamise lepingu sõlmimine

Pärast veearvesti paigaldamist valmistab Kohila Maja OÜ ette veevarustuse- ja/või reovee ärajuhtimise teenuse osutamise lepingu, mille saadame kliendile allkirjastamiseks. Teenuse osutamise leping sõlmitakse kinnistu omanikuga või esindajaga volikirja alusel.
Kortermajade (sh paaris- ja ridaelamute) puhul sõlmitakse leping moodustatud ühistuga või ühe volitatud esindajaga.