Andmekaitse

I OSA

KOHILA MAJA OÜ KODULEHE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Seda kodulehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks, mis on kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA MIKS

Isikuandmeid kogume isiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks kasutaja nõusolekul järgnevatel viisidel:

+ kui Kasutaja teeb läbi kontaktivormide infopäringu (isikuandmed- nimi, telefoninumber, e-post)

+ kodulehe külastatavuse statistika Google Analytics abil

Isikuandmete kasutamine:

Kasutame isikuandmeid:
+ kasutajaga suhtlemiseks, teenuse osutamiseks ja arvete edastamiseks

Kodulehe külastatavuse statistikat kasutame kodulehe kasutajakogemuse parendamiseks.

KÜPSISED

Kasutame oma kodulehel küpsiseid kasutuskogemuse parendamiseks ja külastusstatistika kogumiseks.

Küpsis e. cookie on väike tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse kodulehed, mida kasutaja külastab. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiste tüübid:

 1. Püsiküpsised jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 2. Sessiooniküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma brauseri sulgeb. Sessiooniküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma brauseri seadeid. Erinevad brauserid kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsema informatsiooni leiab http://www.aki.ee/et/kupsised .

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kasutajale kättesaadavad olla.

Kasutades Kohila Maja kodulehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesoleval lehel kirjeldatud viisil.

Kasutame külastusstatistika kogumiseks Google Analytics teenust (andmeid kogutakse statistilise teabe kohta nagu: külastuste arv, külastusaeg, kasutatavad seadmed jms).

Google Analytics võib koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend

II OSA

ÜLDINE TEAVE KOHILA MAJA OÜ TEGEVUSEGA SEOTUD ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JA KAITSE KOHTA

1. SISSEJUHATUS 

1.1. Kohila Maja OÜ pakub vee- ja kanalisatsiooniteenust Kohila valla territooriumil. Selle äritegevuse raames võib Kohila Maja OÜ koguda, talletada või muul moel töödelda isikuandmeid.

1.2. Kohila Maja OÜ töötajad käsitlevad Teie andmeid vastavalt andmekaitsealastele regulatsioonidele. Käesolev teabeleht sisaldab üldist informatsiooni selle kohta, kuidas Kohila Maja OÜ töötleb oma põhitegevuse raames isikuandmeid.

1.3. Lisainformatsiooni saamiseks kirjutage kohilamaja@kohilamaja.ee või helistage 5847 0685.

2. ÜLDISED ANDMEKAITSEPÕHIMÕTTED 

2.1. Kohila Maja OÜ väärtustab ja peab lugu Teie privaatsusest ja isikuandmete turvalisusest. Isikuandmed on igasugune informatsioon, mis on seotud juba tuvastatud või tuvastatava isikuga (andmesubjekt on füüsiline).

2.2. Kohila Maja OÜ tagab oma tegevuse raames järgmiste põhimõtete rakendamise:

 • isikuandmete töötlemine toimub seaduslikult, õiglaselt ning läbipaistval moel;
 • isikuandmete töötlemine toimub spetsiifiliselt tulenevalt äritegevuse protsessist, kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja muude seadusest tulenevate põhimõtetega, muudel juhtudel isikuandmete töötlemist ei toimu;
 • isikuandmete töötlemisel töötleme vaid neid isikuandmeid, mis on vajalikud ja seotud andmete töötlemise eesmärgiga;
 • isikuandmeid hoiame tuvastatava andmesubjekti osas ettenähtud andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseni. Isikuandmete töötlemisel lähtume andmete säilitamise limiteerituse põhimõttest;
 • isikuandmete töötlemisel on tagatud isikuandmete turvalisus (administratiivsed, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed). Isikuandmed on kaitstud kadumise, hävimise või muu kahjustumise vastu, samuti nende lubamatu või ebaseadusliku töötlemise vastu.

2.3. Isikuandmete töötlemisel lähtume spetsiifilise eesmärgi ja legitiimsuse põhimõttest, mis on kirjeldatud punktides 4 ja 5.

2.4. Kohila Maja OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele.

3. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KATEGOORIAD 

3.1. Kohila Maja OÜ töötleb tegevuse raames lepingu sõlmimiseks ja/või arveldamiseks vajalikke andmed (nt isiku nimi, isikukood, aadress, e-post, telefoninumber või muud kontaktandmed).

3.2. Kui Te kandideerite tööle Kohila Maja OÜ-sse, võime Teie käest küsida järgmisi andmeid:

 • Teie ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid;
 • CV, kaaskirja ja soovitajaid;
 • sünnikuupäeva ja/või personaalset isikukoodi;
 • Teie elukoha aadressi;
 • Teie haridust;
 • Teie keeleoskust
 • Teie isikut tõendava dokumendi andmeid;
 • Teie profiilipilti;
 • Teie karistusandmeid karistusregistrist.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK 

4.1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine eelnevalt mainitud isikuandmete kategooriate osas on Kohila Maja OÜ jaoks vajalik seaduslike äriprotsesside tegutsemise raames. Eraldi välja tuues, töötleme isikuandmeid järgnevatest eesmärkidest tulenevalt:

 • vee- ja kanaliteenuste müük;
 • klientide haldamisega seoses, näiteks kliendi päringutele ja küsimustele vastamine;
 • personali haldamine tulenevalt seadusest;
 • riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning avalikke ülesandeid täitvate isikute nõuete täitmine;
 • raamatupidamislikud eesmärgid;
 • inkassoteenustega seoses.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIKUD ALUSED 

5.1. Kohila Maja OÜ töötleb isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega ning järgnevalt kirjeldatud alustel:

 • andmesubjekti nõusolek-Teie isikuandmeid võib Kohila Maja OÜ töödelda Teie nõusoleku alusel. Sellisel juhul peab olema tagatud, et nõusolek on antud vaba tahte alusel, on spetsiifiline tulenevalt töötlemise eesmärgist ning on selgelt ja üheselt mõistetav;
 • lepingust tulenev töötlemine – Teie isikuandmeid töötleme juhtudel, kui on vajalik tagada Teie ja Kohila Maja OÜ vahel sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmine, või juhul, kui on vajalik Teie päringu või tellimuse alusel sõlmida leping;
 • seaduslikel alustel – Teie isikuandmete töötlemine võib olla vajalik ja tuleneda sellest, et Kohila Maja OÜ saaks täita seadusest tulenevaid kohustusi;
 • õigustatud huvide korral – Teie isikuandmete töötlemine võib olla vajalik, kui see baseerub õigustatud huvidel, kuid samas need huvid ei tohi üles kaaluda andmesubjekti fundamentaalseid õigusi ega minna vastuollu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

6. KELLELE TOHIB AVALDADA TEIE ISIKUANDMEID? 

6.1. Kohila Maja OÜ võib avaldada Teie isikuandmeid punktis 4 kirjeldatud juhtudel.

6.2. Kindlatel ja seadusest tulenevatel tingimustel võib Kohila Maja OÜ avaldada isikuandmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalikke ülesandeid täitvatele isikutele.

6.3. Kohila Maja OÜ avaldab isikuandmeid selleks volitatud osapooltele ainult juhul, kui need osapooled suudavad tagada isikuandmete ning andmesubjektide õiguste kaitse.

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE 

7.1. Andmete säilitamisel lähtub Kohila Maja OÜ rangelt isikuandmete säilitamise limiteerimise põhimõttest. Selle põhimõtte kohaselt ei säilitata isikuandmeid Kohila Maja OÜ-s kauem, kui on vajalik täita lepingust tulenevaid kohustusi või muid eelnevalt mainitud eesmärke, mis on kirjeldatud punktis 4.

7.2. Kohila Maja OÜ võib olla kohustus säilitada isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud alustel või muu seaduses sätestatud aja jooksul.

7.3. Kohila Maja OÜ teostab regulaarselt järelevalvet enda kasutuses olevate isikuandmete üle eesmärgiga tagada nende andmete kustutamine või anonüümseks muutmine, mille töötlemiseks puuduvad alused.

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 

8.1. Õigus taotleda infot Teie kohta töödeldavate andmete osas: andmesubjekt võib pärida tema kohta käivate isikuandmete kohta Kohila Maja OÜ-st.

8.2. Õigus andmete parandamisele: andmesubjektil on õigus nõuda tema kohta käivate isikuandmete parandamist, teavitades sellest kirjalikult isikuandmete töötlejat. Teavitus peab olema arusaadav ning täpsustama, millised andmed kuuluvad parandamisele.

8.3. Õigus olla unustatud: andmesubjektil on õigus taotleda enda kohta käivate isikuandmete kustutamist järgnevatel juhtudel:

 • kui isikuandmete töötlemine baseerub andmesubjekti nõusolekul ja andmesubjekt on otsustanud nõusoleku tagasi võtta;
 • kui isikuandmed ei ole enam vajalikud tulenevalt nende algsest töötlemise eesmärgist;
 • kui andmesubjekti kohta käivad isikuandmed on kogutud ebaseaduslikult
 • kui andmesubjekti kohta käivad isikuandmed tuleb kustutada seadustest tulenevatel alustel.

8.4. Õigus esitada vaideid: andmesubjektil on õigus igal ajal esitada vaideid tema isikuandmete (või osaliste isikuandmete) töötlemise osas, kui neid kasutatakse profileerimisel või otseturunduslikel eesmärkidel. Andmesubjektil on õigus esitada vaideid tema kohta käivate isikuandmete töötlemise suhtes, kui töötlemine lähtub Kohila Maja OÜ õigustatud huvidest. Sellel viimati mainitud juhul lõpetab Kohila Maja OÜ andmesubjekti isikuandmete töötlemise, v.a juhtudel, kui Kohila Maja OÜ töötleb isikuandmeid seaduse alusel või kui selline töötlemine on vajalik selleks, et täita mingeid seadusest tulenevaid kohustusi.

8.5. Õigus piirata andmete töötlemist: andmesubjekt võib igal ajal taotleda tema kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist järgnevatel puhkudel:

 • kui isikuandmed võivad olla ebakorrektsed;
 • kui töötlemine võib olla ebaseaduslik;
 • kui Kohila Maja OÜ ei vaja andmesubjekti kohta käivaid isikuandmeid töötlemise algse eesmärgi ära langemise tõttu; või kui on kontrollimisel asjaolu, kas Kohila Maja OÜ õigustatud huvid isikuandmete töötlemisel kaaluvad üle andmesubjekti vastuväites toodud põhjendused.

8.6. Õigus võtta tagasi nõusolek: kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on isikul igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta.

8.7. Taotlusele vastame mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist ja registreerimist. Seda ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja hulka.

8.8. Kohila Maja OÜ saadetavad taotlused peavad olema allkirjastatud taotleja poolt.

8.9. Juhul, kui andmesubjekt soovib esitada tema kohta käivate isikuandmete töötlemise võimaliku rikkumise tõttu kaebust riiklikule järelevalveasutusele, palume pöörduda kohaliku Andmekaitse Inspektsiooni poole (www.aki.ee).