Aespa aleviku ja Vilivere küla ÜVK projekt 2019-2022ÜF

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti "Kohila valla Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi ja -kanalistsioonisüsteemide rajamine" viidi läbi aastatel 2015-2022 (ehitus toimus aastatel 2019-2022) piirkondade, kus suveperioodil elab tulevikuga arvestades enam kui 7000 inimest, kvaliteetse joogivee tagamiseks ja reovee nõuetekohaseks kokku kogumiseks.

Projekti teostati mitmes etapis. Suurima piirkonna ehitus Aespas ja Viliveres toimus aastatel 2019-2021 ning 2022.a viidi läbi nö jätkuprojektid, mille käigus rajati ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemidega liitumise võimalus täiendavalt üle 300-le kinnistule.

Projekti raames rajati:

  • 2 puurkaevu sügavustega 135m ja 229m;
  • 1 veetöötlusjaam (keskmine tootlikkus 36 m3/h) ja II astme pumpla koos 350 m3 veereservuaariga;
  • 85,9 km veetorustikku;
  • 24 reovee ülepumplat;
  • 94,0 km kanalisatsioonitorustikku (millest 37,8 km isevoolset kanalisatsiooni, 45,5 km vaakumkanalisatsiooni ja 10,7 km survekanalisatsiooni);
  • 3 kanalisatsiooni vaakumpumplat;
  • 1081 vaakumkaevu;
  • 2828 ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise punkti;
  • 237 tuletõrjehüdranti.

Täiendavate rahaliste vahendite leidmisel rajatakse liitumispunktid veel ligikaudu 400 kinnistule, mille teostamisel saab ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemidega kaetud kogu Aespa alevikku ja Vilivere küla hõlmav Keila jõe reoveekogumisala.

el_uhtekuuluvusfond_horisontaalne
kik_est_logo__3