Aespa-Vilivere ÜF projektist

On alustatud Vilivere piirkonna ÜVK torustike ehitustöödega

Kohila vallas Aespa alevikus ja Vilivere külas, kus suveperioodil elab tulevikuga arvestades enam kui 7 000 inimest, puudus enne projekti elluviimist ühisveevärk ja – kanalisatsioon. Kvaliteetse joogivee puudumine ja lekkivatest kogumiskaevudest tekitatav keskkonnareostus ei mõjuta mitte ainult paljude inimeste igapäevaelu, vaid lausa pärsib kogu piirkonna arengut. Projekti eesmärgiks on tagada projektipiirkonna elanikele võimalus kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbimiseks ning reovee kokku kogumiseks ja puhastamiseks. Liitumispunkti teenusega ühinemiseks saab ca 2500 kinnistut.

Ehitustöödega kitsastel tänavatel kaasnevad paratamatud ebameeldivused juurdepääsuga kodudele, tolm või pori või muud igapäevaelu häirivad asjaolud. Palume mõistmist ja meelekindlust, sest kompensatsiooniks on tõeliste väärtustena puhas vesi ja keskkond.

Palun ka arvestada, et kõik tööd ei pruugi kulgeda plaanitult, ehk võivad nihkuda ettepoole või veidi hilisemale ajale.

Info meie kodulehel tööde kulgemisest on pidevalt täiustumas ning täpsustumas, millega kursis olemiseks vaata meie Facebooki lehel „Kohila Maja“ ja kodulehe vastaval infolehel.

Projektist lähemalt
Tegevused:

NäitajaMõõtühikVäärtus
Reoveepumpla rajaminekmpl21
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajaminem32 538
Survekanalisatsioonitorustiku rajaminem10 095
Veetorustiku rajaminem78 211
Puurkaevude rajaminetk2
Veetöötlusjaama rajaminekmpl1
Vaakumkanalisatsioonitorustiku rajaminem41 308
Vaakumkaevu rajaminekmpl1020
Vaakumpumpla rajaminekmpl3
Liitumispunktid (vesi)kmpl2510
Liitumispunktid (kanal)kmpl2510

Projekti kogumaksumus (ilma käibemaksuta) ligikaudu 24 083 800 eurot

Projekti elluviimisaeg 2022. a.

Projekti piirkonna üldplaan on SIIN