Korraldatud purgimisteenus suurtel reoveekogumisaladel

Korraldatud purgimisteenusest lähemalt

Kinnistul, mis asub reoveekogumisalal reostuskoormusega üle 2000 inimekivalendi (edaspidi ie), kuid millel puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooni teenusega ühiskanalisatsiooni puudumise tõttu, on vee-ettevõtja kohustatud korraldama purgimisteenuse isiku nõudmisel kuni kaks korda kuus. Sealjuures on kinnistu omaniku või valdaja kohustus tagada reoveemahuti lekkekindlus ning reoveemahuti peab olema sellise mahutavusega, mis võimaldab koguda vähemalt kahe nädala jooksul tekkiva reovee. Samuti peab kogumismahuti asukoht olema purgimisteenust osutavale autole ligipääsetav. Korraldatud purgimisteenuse puhul on äraveetava reovee kuupmeetri hind võrdne piirkonnas kehtiva ühiskanalisatsiooni hinnaga ehk käesoleval juhul 3,93 €/m3.

Kohila vallas hõlmab korraldatav purgimisteenus ligikaudu 370 kinnistut, mis asuvad Aespa alevikus ja Vilivere külas Keila jõe reoveekogumisalal või Kohila reoveekogumisalal. Purgimisteenuse korraldamisega tegeleb Kohila valla vee-ettevõte OÜ Kohila Maja.

Keila jõe RKA (Aespa, Vilivere)                                                          Kohila RKA (Kohila alev koos piirnevate küladega (osaliselt)

Vastavalt veeseadusele lasub kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada asulareovee kogumine ja selle puhastamise enne heitveena suublasse juhtimist. Suublasse juhitava heitvee nõuetele vastavuse saavutamiseks peab kohalik omavalitsus tagama ühiskanalisatsiooni olemasolu reoveekogumisaladel, mille reostuskoormus on suurem kui 2000 ie. Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi või sellest ei ole keskkonnale tulu, võib reoveekogumisalal koormusega 2000 ie või rohkem kasutada reovee kogumiseks lekkekindlaid kogumismahuteid.

Eelmisel aastal jõustunud ühisveevärgi ja kanalisatsooni seadus näeb aga ette, et üle 2000 ie reostuskoormusega aladel peavad reoveemahutite omanikud saama reovett ära anda piirkonnas kehtiva ühiskanalisatsiooni hinnaga. Kuna aga reovee väljaveo omahind on tunduvalt kõrgem kui ühiskanalisatsiooni kaudu reovee kokku kogumisel, siis võimaldab Konkurentsiamet hinnavahe kirjutada ühiskanalisatsiooni hinda. Ehk paratamatult ootab meidki eest ühiskanalisatsiooni hinna tõus, sest korraldatud purgimisteenuse kohustuse kõrvale jääb Kohila Vallavalitsusele ja OÜ-le Kohila Maja endiselt ka kohustus Keila jõe reoveekogumisalal rajada ühiskanalisatsioon. Korraldatud purgimisteenuse osutamisega nö miinusesse töötades muutub ühiskanalisatsiooni rajamiseks vajalike investeeringute kogumine kohalikule omavalitsusele ja vee-ettevõttele kordades raskemaks, seda enam, et silmapiiril pole terendamas suurtele reoveekogumisaladele ette nähtud toetusi ning mõlema asutuse omafinantseeringu võimekuse on senini Aespas-Viliveres teostatud torustike rajamine viinud hetkel nullilähedale.

Kas minu kinnistu asub korraldatud purgimisteenuse alal?

Kas kinnistu asub reoveekogumisalal saab kontrollida reoveekogumisalade kaardilt, mis on leitav näiteks Keskkonnaportaalist https://register.keskkonnaportaal.ee/register (Andmed & kaart –> kaardikihid –> vesi –> veekasutus –> reoveekogumisala) .

Juhime tähelepanu, et korraldatud purgimisteenuse õigus on ainult kinnistutel, mis asuvad Keila jõe või Kohila reoveekogumisalal ning millel puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga.

Taotlus teenuse saamiseks

Kodulehel täidetav ja esitatav taotlusvorm on koostamisel.