Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

    Liitumisleping sõlmitakse ainult kinnistu omanikuga, selle seadusejärgse esindajaga või volitatud isikuga.



    Andmed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liidetava kinnistu kohta

    Teenus, millega liitutakse *