Tehniliste tingimuste taotlus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

  * Märgistatud väljade täitmine on kohustuslik
  Taotlen

  Andmed taotleja kohta

  Liidetava kinnistu omandisuhe *


  Andmed liidetava kinnistu kohta

  Olemasolev veehaare  Olemasolev reoveesüsteem


  Andmed liitumise ja eeldatavate tarbimismahtude kohta

  Teenuse liik, millega soovitakse liituda *

  Veekasutuse otstarve *

  Tarbitava vee maht m3/ööp *

  Tootmises tekkiv ja ühiskanalisatsiooni juhitav reoveemaht m3/ööp *

  Reostusnäitaja Sisaldus reovees