Tehniliste tingimuste taotlus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

* Märgistatud väljade täitmine on kohustuslik
Taotlen

Andmed taotleja kohta

Liidetava kinnistu omandisuhe *


Andmed liidetava kinnistu kohta

Olemasolev veehaareOlemasolev reoveesüsteem


Andmed liitumise ja eeldatavate tarbimismahtude kohta

Teenuse liik, millega soovitakse liituda *

Veekasutuse otstarve *

Tarbitava vee maht m3/ööp *

Tootmises tekkiv ja ühiskanalisatsiooni juhitav reoveemaht m3/ööp *

Reostusnäitaja Sisaldus reovees