Introduction

Aespa alevikus ja Vilivere külas luuakse täiendavad liitumisvõimalused ÜVK-ga 204-le kinnistule

Aespa alevikus ja Vilivere külas luuakse täiendavad liitumisvõimalused ÜVK-ga 204-le kinnistule

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahuldas OÜ Kohila Maja taotluse projekti „Kohila valla veemajandusprojekt ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks“ täiendavaks rahastamiseks summas 1 390 725,97 eurot, millest KIK toetuse osa on 1 127 956,80 eurot (85%) ja Kohila valla omafinantseering 199 051,20 eurot (15%).

Tulenevalt Riigikohtu 07.05.2020 otsusest nr 3-17-2637 on Keila reoveekogumisalal asuva Aespa aleviku ja Vilivere küla tiheasustuspiirkonna asulareovee puhastamise direktiiviga vastavusse viimiseks vaja liitumisvõimalus ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniga välja ehitada täiendavalt ca 690 elamukinnistule, kuid tulenevalt toetuse meetmemääruses seatud piirangust abikõlblike kulude maksumuse osas (mille kohaselt projekti abikõlblike kulude maksimaalne summa on 25 000 000 eurot) luuakse käesolevaga liitumisvõimalus 204 elamukinnistule (Aespa alevikus ja Vilivere külas vastavalt Aespas 116 ja Viliveres 88 vee ja kanalisatsiooni liitumispunkti).

Käesoleva lisarahastusega hõlmatud projekti laienduse ala välja valimisel lähtuti alljärgnevatest põhimõtetest:

1) arvestatud tehnilist terviklikkust (sh kaugemal asuvate piirkondade tegemine võimalik peale seda, kui eespoolasuvad tehtud);
2) majanduslikult soodsaim ehk ühikmaksumus madalaim lisanduvate liitumispunktide kohta;
3) vähemalt 60% kinnistuomanikest alampiirkonnas andnud kirjaliku liitumissoovi ÜVKga;
4) mahuvad eelarvesse (mis on 1,327 milj eurot).

Seega valiku eelise andis majanduslik kriteerium, kuna nö sama raha eest on võimalik välja ehitada rohkem liitumispunkte.

Aespa alevikus kuulub laienduse mahtu Looduse, Nõgese (1/2), Fantaasia, Rukkilille, Kuku tänav ning Vilivere külas Tarmeli, Raua, Vase, Tina, Kiili, Liblika, Rohutirtsu, Maikellukese, Karikakra, Äiatari ja  Metsasalu (1/2) tänav.

Vajalike investeeringute tegemiseks ülejäänud ala väljaehitamiseks (ca 486 kinnistut) on vaja leida täiendavaid finantsvahendeid. Eeldatavad allikad on alljärgnevad:

i) Käimasoleva projekti raames sõlmitud ehituslepingutes sisalduv 5%-line tellija reserv, mis jääb kasutamata (reservi jääk selgub orienteeruvalt 2022.a alguseks);
ii) Toetus Kohila valla eelarvest. Vastavalt kehtivale Kohila valla eelarvestrateegiale 2021-2024 on plaanitud Kohila valla poolt eraldada täiendavaid vahendeid Kohila Maja ÜVK projekti omafinantseeringu katmiseks aastatel 2022-2023 kokku 815 000 eurot;
iii) Täiendav laen ja täiendav toetus (tagastamatu abi) lähtuvalt OÜ Kohila Maja finantsvõimekusest ning elanikkonna võimest kõrgendatud tariifide eest ÜVK teenust tarbida.

Projekti elluviimisega seotud täpsemat infomatsiooni jagame operatiivselt vastavalt arengutele nii sotsiaalmeedias, kodulehel kui valla lehes. Palume piirkonna elanikelt kannatlikkust ja mõistmist kuni kestab uue lisarahastusega seotud piirkonna tänavate ÜVK tööde hankemenetlus ja seega ka lõplikud tulemused ehitusse minevate kinnistute osas aga ka kõiges järgnevas kes veel jäävad ootama täiendavaid finantsvõimalusi. Küsimuste puhul palun edastage need e-posti aadressil kohilamaja@kohilamaja.ee ja palun mõistke sedagi, et sotsiaalmeedias (Facebookis) me esitatud küsimustele ei vasta.

Projekti rahastatakse EL Ühtekuuluvusfondist, mille eesmärk on võimaldada saavutada Keila jõe reoveekogumisalal paiknevate Aespa aleviku ja Vilivere küla veevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemi vastavus Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja –puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti ning tarbijate nõuetekohast veevarustust. Koos laiendusega rajatakse kokku 2720 liitumispunkti nii vee kui kanaliga liitumiseks.

Projekti uus elluviimise tähtaeg on 31.12.2022.