Introduction

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinna muutus Kohila vallas

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinna muutus Kohila vallas

OÜ Kohila Maja esitas käesoleva aasta aprillis Konkurentsiametile taotluse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) teenuse hinna määramiseks. Hinna muutuse taotluse esitamise peamiseks põhjuseks on kulude ja investeeringute mahu kasv.

Konkurentsiamet määras 22.09.2023 otsusega nr 9-3/2023-031 Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hindadeks[1]:

Teenuse nimetusKehtiv hind eurot/m3Hind alates 01.11.2023 eurot/m3
km-takm-gakm-takm-ga
Tasu võetud vee eest – hind füüsilistele isikutele1,401,681,702,04
Tasu võetud vee eest – hind juriidilistele isikutele1,551,861,842,21
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest – hind füüsilistele isikutele2,362,833,223,86
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest – hind juriidilistele isikutele2,653,183,484,18

Uued teenuse hinnad rakenduvad alates 01.novembrist 2023.

Vee-ettevõtte majandamise alustalaks on kvaliteetse teenuse tagamine ja seega ennekõike  probleemide ja kahjude ennetamine. Veehind on kulupõhine, mille põhikomponentideks on:

Tegevuskulud

Seadmete korrapärane hooldus, et nad kauem kestaks (st investeeringute efektiivsus). Olemasolev ÜVK taristu Kohila alevi piirkonnas on küll suhteliselt uus aga siiski juba üle 10 aasta kasutuses olnud ja vajab üha suuremat korrapärast hoolt ja remonti. Nii Kohila alevis kui väikeasulates lisandub aasta-aastalt torustike lõike, mille amortiseerumine ei võimalda lõputult torustike väljavahetamist edasi lükata. Regulaarset hooldust vajavad ka Aespa alevikus ja Vilivere külas vastvalminud ÜVK-süsteemid nende kestvuse ja toimivuse tagamiseks.

Masinate, seadmete, protsesside majandamine ja juhtimine liigub üha enam mehhaaniliselt tasemelt automaatika ja elektroonika valdkonda. Tehnoloogia  kaasajastamine ja personali teadmiste, oskuste täiendamine peab vastama karmistuvate joogivee ja keskkonnanõuete ning lisandunud küberturvalisuse täitmisele. Vee-ettevõtte spetsialistid peavad olema oma ala professionaalid, motiveeritud, ambitsioonikad ja usaldusväärsed. Nende vajaduste saavutamiseks ja hoidmiseks peab Kohila Maja tööandjana olema tööjõuturul konkurentsivõimeline arvestades Kohila mõistes lähedal asuvate tõmbekeskuste nagu näiteks Tallinna (ja Harjumaa üldiselt). palgataset. Seega pole tööjõukulud täies ulatuses ettevõtte enda kontrollida, arvestada tuleb ettevõtluskeskkonnaga ja kulude kasv sotsiaalselt vastutustundlikus ettevõttes on põhjendatud.

Kapitalikulud

Kohila vald koos Kohila Majaga on teinud ja tegemas mahukaid investeeringuid taristu uuendamiseks ja rajamiseks. Täiesti uue piirkonnana ehitati välja ÜVK Aespa alevikus ja Vilivere külas, kuid ligi 400 kinnistut nimetatud asulates ootavad endiselt torustike rajamise jätkamist liitumisvõimaluse tekkimiseks. Praeguste ehitus- ja projekteerimishindade juures tähendab see ligi 5 miljoni eurost investeeringut, mis toetusvahendite lõppemise tõttu tuleb sajaprotsendiliselt katta vee-ettevõtte ja valla eelarvest. Aespasse ja Viliverre ÜVK rajamisega suurenes ettevõtte teeninduspiirkond ja taristu kahekordselt. Kohila Maja investeeris uude ÜVK taristusse 2,124 miljonit eurot,  sellest laenuna 1,77 miljonit. Kohila vald investeeris 2,268 miljonit eurot. Veehinna kasvuga tagatakse rajatiste jätkusuutlikkus ja laenuteenindus, mille koormus euribori tõusu näol on kõikide laenuvõtjate koormust suurendanud märkimisväärselt. Riigiabita, mille osakaal oli Aespa-Vilivere projektis 85%, poleks sellises mahus ÜVK arendused olnud võimalikud.

Pikemas perspektiivis tuleb Kohila Majal ja Kohila vallal arvestada ka 2025. aastast lisanduva kohustusega üle 2000 ie reoveekogumisalal korraldada ühiskanalisatsiooni liitumisvõimaluseta kinnistutel purgimisteenus piirkonnas kehtiva ühiskanalisatsiooni teenushinnaga, kuni ühiskanalisatsiooniga liitumisvõimalus on loodud. Kindlasti on tegemist kohustusega, mis pärsib vee-ettevõtte investeerimisvõimekust tunduvalt.

Põhjendatud tulukus (ärikasum)

Teenuse hind sisaldab Konkurentsiameti poolt lubatud määral kasumit, mis on ettevõtte arendustegevuseks hädavajalik. Kuna investeeringute maht on väga suur, siis veehinna tõusu leevendamiseks on Kohila Maja veehinda arvestanud kasumit lubatud määrast vähem.

Kohila Maja kui veeteenuse osutamiseks ainuõigust omava ettevõtja hinnakujundus on Konkurentsiameti valvsa kontrolli all. Uue veehinna ametliku kooskõlastusmenetlusega alustati  käesoleva aasta aprillis vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ning Konkurentsiameti metoodikale. Kuluarvestuspõhimõtted on määratletud,  objektiivselt põhjendatud ja läbipaistvad. Veehind ja selle muutuse dünaamika arvestab nii tarbija, vee-ettevõtte kui omavalitsuse huvidega. Huvide tasakaalu mõõdupuuks on teenuse kvaliteet, jätkusuutlikkus ja taskukohasus. Põhjendamatult madal hind suurendab tervise, keskkonna ja toimepidevuse riske.

Veeteenuse taskukohasuse peamiseks näitajaks on teenuse eest makstava kulu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust. Normaalseks peetakse 2,5%. OECD – Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni soovitusel ei tohiks näitaja ületada 4%. Kohila piirkonnas on taskukohasuse näitaja hetkel 1,2% ja pärast uue hinna rakendumist 1,5%. Keskkonnainvesteeringute Keskus kui Kohila Maja suurim laenuandja on tingimuseks seadnud, et veehinna taskukohasuse näitaja peab olema  vähemalt 1,5%. See on tõenduseks, et veehinda ei hoita põhjendamatult madalana, mis seab ohtu ettevõtte laenuteeninduse võimekuse. Oluline on seegi, et ettevõte vabaneks samm-sammult toetussõltuvusest ja suudaks iseseisvamalt majandada. Peab arvestama tõsiasja, et täiendavat riigiabi vee-ettevõtetele lähitulevikus ette näha pole.

Veehinna tõusuga kaasnevat kulu perekonna rahakotile ilmestab järgmine näide. Nelja liikmeline perekond, kes tarbib kuus keskmiselt 8 m³ vett, tasus vee- ja kanalisatsiooni teenuse eest senini 36 eurot, pärast hinnatõusu on samas mahus teenuse maksumuseks 47 eurot kuus. Seega tuleb iga kuu maksta teenuse eest 11 eurot varasemast enam. Kas teenus on odav või kallis on subjektiivne hinnang, küll aga on hind objektiivselt võttes põhjendatud ja taskukohane.

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse puhul on tegemist on elutähtsa teenusega, mis peab olema inimese tervisele ohutu, keskkonnasäästlik ja toimepidev. Veehind peab olema kujundatud  selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud põhjendatud tegevuskulude katmine, investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni  süsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks, keskkonnanõuete täitmine, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine, taristu arendamine ÜVK kava alusel ning põhjendatud tulukus. Iseäranis kriisiolukordades peab vee-ettevõte olema üks tugevamaid lülisid ühiskonna toimimise ahelas.

OÜ Kohila Maja juhatus


[1] Ülaltoodud tasud reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest kehtivad OÜ Kohila Maja klientidele, kelle poolt ühiskanalisatsiooni juhitava reovee kontsentratsioon ei ületa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas (Kohila Vallavolikogu 27.05.2014 määrus nr 15 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“) osundatud piirväärtuseid