Introduction

Info Aespa-Vilivere ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise kohta

Info Aespa-Vilivere ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise kohta

Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) käimasolevas tööpiirkonnas on ehitustööd planeeritud lõpetada 2021. aasta jooksul, mõningad taastamis- ja haljastustööd võivad lükkuda ka 2022. aastasse. Paljudel tänavatel on torustikud rajatud ja kinnistute piiridele liitumispunktid valminud, mistõttu tuntakse suurt huvi kinnistu omanike poolt, milliseid samme astuda, et liita kinnistu ÜVK-ga.

Kinnistu liitmiseks ÜVK-ga peavad eelnevalt olema tagatud ÜVK terviklik toimimine ning vee-ettevõtte võimekus teenust pakkuda ehk aiataguste liitumispunktide valmimine ei tähenda paraku kohest liitumisvõimaluse tekkimist. Kui ühisveevärki hakatakse joogiveega varustama Aespa alevikus asuvate puurkaevude ning veetöötlusjaama kaudu, siis reovesi suunatakse Saku valla kaudu Tallinnas asuvasse Paljassaare reoveepuhastusjaama. Eelnev aga tähendab, et reovee magistraaltorud peavad kasutamiseks valmis olema ka Saku valla poolel.

Käesoleval hetkel on Aespa veetöötlusjaam küll valmis, kuid oleme keskkonnaloa väljastamise ootel, mis on vajalik suurtes kogustes põhjavee ammutamiseks. Vilivere küla projektipiirkonnas on ehitustööd lõpetatud ja torustikud vee-ettevõttele ehitaja poolt ka üle antud, kuid puudub veel tehniline võimekus Saku valla kaudu reovee ära juhtimiseks. Aespa aleviku projektipiirkonnas on torustike rajamised veel käsil ehk piirkonnas tervikuna ei ole torustikud veel valmis. Kui kinnistute ÜVK-ga liitumiseks vajalikud eelpool nimetatud tingimused on täidetud, anname sellest teada oma kodulehel (www.kohilamaja), sotsiaalmeedia vahendusel aga kindlasti ka vallavalitsuse ametlike kanalite kaudu (valla leht, koduleht).

Liitumisvõimaluse tekkimisel näeb liituja/kinnistu omaniku jaoks protsess välja järgmine:

1.         Liituja taotleb vee-ettevõttelt tehnilised tingimused ÜVK-ga liitumiseks (taotlusvõimalus on leitav meie kodulehelt www.kohilamaja.ee .

2.         Vee-ettevõtte poolt väljastatakse tehnilised tingimused, mille alusel koostatakse (liituja poolt/tellimisel) liitumisprojekt.

3.         Liitumisprojekt esitatakse koos ehitusteatisega Ehitisregistri kaudu kooskõlastamiseks ka vee-ettevõttele (paberkandjal ega eraldi e-postiga saadetud projekte me vastu ei võta).

4.          Liituja esitab taotluse liitumislepingu sõlmimiseks (avaldus leitav meie kodulehelt).

5.         Liituja ja vee-ettevõte sõlmivad liitumislepingu (Aespas ja Vilieres puudub lepingutasu), mille alusel lubatakse kinnistusisesed torud liita vee-ettevõttele kuuluvate liitumispunktidega.

6.         Liituja poolt korraldatud ehitustööde lõppedes, kuid enne kaevikute tagasitäidet kutsub liituja kohale vee-ettevõtte esindaja, kes kontrollib üle liitumise nõuetekohasuse ja paigaldab esmase kaugloetava veearvesti (liituja jaoks ei kaasne täiendavat kulu).

7.         Liituja ja vee-ettevõte sõlmivad teenuse kasutamise lepingu.

SA-st Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK, www.kik.ee) on võimalik ka Aespa alevikus ja Vilivere külas taotleda toetust kinnistusiseste vee- ja kanaliatsioonitorustike liitmiseks ÜVK-ga. Toetusi jagatakse seni, kuni toetusmeetmes raha jätkub. Taotlusi on võimalik esitada KIK-i e-toetuste keskkonnas (link leitav KIK-i kodulehelt) ning nende kodulehel avaldatud taotlusvormil e-posti või tavaposti teel.

Täpsem info on leitav interneti aadressilt www.kik.ee >> toetavad tegevused >> eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine. Samuti aitab küsimustele meelsasti vastata KIK Raplamaa piirkonna projektikoordinaator Maarja Küttä, tel: 627 4322, e-post: maarja.kytta@kik.ee.

Kuna toetuse andmise üheks tingimuseks on, et positiivse toetusotsuse saamisel tuleb kinnistusisesed torustikud välja ehitada ja teenust reaalselt kasutama hakata (tuleb sõlmida teenuse kasutamise leping) 6 kuu jooksul, siis ei väljastata ka tehnilisi tingimusi kinnistu omanikele enne, kui Kohila Maja OÜ-l on kindel teadmine, millal teenuse osutamine päriselt võimalik on. Mõningate mööndustega on Vilivere külas tehnilisi tingimusi juba väljastatud, sealjuures rõhutades, et kohese KIK-i toetuse taotlemisega võtab kinnistu omanik teadlikult riski võimalusest toetusest ilma jääda, kui 6 kuu nõue ei ole täidetud.

2019. aastal alguse saanud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitus hetkel ÜVK-ga hõlmatud Aespa aleviku ja Vilivere küla piirkondades on lõpusirgel, kuid teenuse pakkumise sujuvaks käimalükkamiseks palume kinnistute liitumisel varuda veel veidi kannatust ja meiepoolset märguannet.